کسب درآمدازوبلاگ
 
کسب درآمدازوبلاگ

محل درج آگهی و تبلیغات
 
نوشته شده در تاريخ سه شنبه یکم بهمن 1392 توسط فرشادغیبی

چگونه ترافيک سایت را افزایش دهيم

واحد مهندسی تحقيقات و توسعه بازار شرکت اطلاع رسانی همکاران سيستم

http://www.takcenter01.skyshop.co

http://www.takcenter01.skyshop.co

٠٢١ - ٠٢١ فکس : ٨۵٠٠٢۴٣ - تلفن تماس : ٨۵٠٠٢۴۴

چگونه ترافيک سایت را افزایش دهيم؟

www.takcenter01.skyshop.co
استفاده از مطالب این کتاب الکترونيکی با درج منبع و

امکان پذیر استwww.takcenter01.skyshop.co آدرس

http://www.takcenter01.skyshop.co؟ چگونه ترافيک سایت را افزایش دهيم

واحد مهندسی تحقيقات و توسعه بازار شرکت اطلاع رسانی همکاران سيستم

http://www.takcenter01.skyshop.co

http://www.takcenter01.skyshop.co

۰۹۳۵۵۷۵۱۰۱۶

چگونه ترافيک سایت را افزایش دهيم؟

How To Increase Traffic?

Chuk McCullough : نویسنده

eMarketingway.ir : مترجم

١- مقاله، مقاله، مقاله!

اگر بخواهم یکی از عوامل واقعاً مؤثر در افزایش

ترافيک وب سایت را نام ببرم، مطمئناً آن

عامل،نوشتن مقاله و درج آن در وب سایت است.

یکی از راه های ایجاد ترافيک در وب سایت، نوشتن

مقاله است. البته سایر روش ها را هم مورد بررسی

قرار می دهم، ولی عمده فعاليت من در وب سایت

خودم برای افزایش ميزان ترافيک،بر این روش متمرکز

است.

حتماً می پرسيد "چرا مقاله؟". زیرا نوشتن مقاله

تأثير بسيارخوبی در جلب بازدید کننده دارد، اما

بسياری از افراد از نوشتن مقاله می ترسند.

تعجب نکنيد!بعضی ها واقعاً می ترسند، چون فکر می کنند به اندازه کافی درباره

موضوع مورد بحث نمی دانند یا دستور زبانشان چندان خوب نيست، و یا املای کلمات

را به درستی بلد نيستند.

www.takcenter01.skyshop.co؟ چگونه ترافيک سایت را افزایش دهيم

واحد مهندسی تحقيقات و توسعه بازار شرکت اطلاع رسانی همکاران سيستم

http://www.takcenter01.skyshop.co

http://www.takcenter01.skyshop.co
۰۹۳۵۵۷۵۱۰۱۶
- لينك وب سایت های دیگر را در سایت خود قرار دهيد.

پيدا آردن سایت هایی آه مخاطبانشان به موضوعات سایت شما علاقه مندند، آار

وقت گيری است، پس از این مرحله باید دید آه آیا این سایت ها لينك رایگان به

سایت های دیگر عرضه می آنند یا نه. سپس باید با آنها تماس بگيرید و از آنها بپرسيد

آه آیا تمایل دارند در سایت شما لينك بگذارند.

و این هم بهان ههای مختلف افراد برای امتناع از جستجوی لينك در سایت های دیگر:

١. این آار وقت زیادی می گيرد.

٢. اگر خيلی خوش شانس باشم، از هر ۵ سایتی آه به آن مراجعه می آنم، به

زحمت یكی از آنها جواب می دهد.

٣. سایت هایی آه با رغبت لينك خود را در اختيار افراد می دهند، اغلب ترافيك

پایينی دارند.

۴. تعداد مراجعين سایت من از طریق این لينك ها به زحمت از چند نفر تجاوز

می آند.

۵. از لينك های دوطرفه متنفرم.

http://www.takcenter01.skyshop.co؟ چگونه ترافيک سایت را افزایش دهيم

واحد مهندسی تحقيقات و توسعه بازار شرکت اطلاع رسانی همکاران سيستم

http://www.takcenter01.skyshop.co

http://www.takcenter01.skyshop.co

۰۹۳۵۵۷۵۱۰۱۶
و اما پاسخ من به این بهانه ها:

١. هر روز ٣٠ دقيقه را به جستجوی تمام سایت هایی که می شناسيد بگذرانيد.

اگر این کار را ادامه دهيد، خيلی زود از نتيجه حاصله متعجب خواهيد شد.

ممکن است بعضی روزها فقط یک سایت پيدا کنيد، اما چه بسا روزهای دیگر

خوش شانس بوده، سایتی با دهها ليست حاوی لينک پيدا کنيد. کافی است

هرکدام از این لينک ها را به دقت بگردید و لينک های مناسب را ذخيره کنيد.

٢. احتمال اینکه خيلی از سایت ها درخواست شما را قبول نکنند زیاد است. اما

اگر هيچ گاه از آنها تقاضا نکنيد، از پاسخ مثبت یا منفی آنها مطلع نمی شوید.

فاکتورهای زیادی وجود دارد که شانس شما را در به دست آوردن لينک افزایش

می دهد.

٣. خيلی وقتها مشکل دیگری پيش می آید؛

سایت های پر ترافيک غالباً انتظار دارند که

سایت شما برای آنها تبليغ کند و حتی در

برخی موارد می خواهند سایت شما از نظر

ترافيک با آنها ه مسطح باشد.

همواره چند نکته را در نظر داشته باشيد:

سایت های کوچک هميشه کوچک باقی

نمی مانند و با افزایش ترافيک آنها مراجعين

بيشتری خواهيد داشت. نکته ی دیگر اینکه

اگر از این سایت ها لينک قبول کنيد، در مدت

زمانی کوتاه صدها لينک خواهيد داشت. اگر

هر سایت در هر روز فقط یک بازدیدکننده

برای شما داشته باشد، پس از مدتی این

ميزان به صدها بازدیدکننده تبدیل می شود و

به یاد داشته باشيد که همه این کارها به

رایگان صورت گرفته است.

http://www.takcenter01.skyshop.co ؟ چگونه ترافيک سایت را افزایش دهيم

واحد مهندسی تحقيقات و توسعه بازار شرکت اطلاع رسانی همکاران سيستم

http://www.takcenter01.skyshop.co

www.eMarketingway.ir

۰۹۳۵۵۷۵۱۰۱۶
۴. پاسخ این مورد درست مانند قبلی است. مزیت دیگر این لينک ها افزایش

رتبه ی سایت شما در موتورهای جستجو است.

۵. صفحه ای برای لينک های خود ایجاد کنيد و در این صفحه لينک های مفيد برای

سایت های دیگر را قرا ردهيد. جایی هم برای لينک های دوطرفه در این صفحه

در نظر بگيرید. صفحه لينک ها را در جایی قرار دهيد که افراد بيشتری بتوانند

آن را ببينند.

برخی وب سایت های بزرگ برای توجه به درخواست لينک شما به یک طرح گرافيکی

یا یک لينک روی صفحه ی اصلی سایت تان نياز دارند. من معمولاً به این سایت ها

مراجعه نمی کنم و به سایت دیگری می روم، مگر اینکه لينک های آنها به مطالب صفحه

اصلی سایت من ارزشی اضافه کنند و اگر خيلی خوش شانس باشم از ترافيک این

سایت ها استفاده می کنم. می توانيد مدتی این روش را امتحان کنيد. در صورت راضی

نبودن از عملکرد آن، کافی است طرح گرافيکی را پاک کرده و به این ترتيب این وب

سایت ها هم می فهمند که باید لينک شما را پاک کنند. این کار ارزش یک بار امتحان

کردن را دارد.

اگر از زاویه ای دیگر به مساله نگاه کنيد، با فروش تبليغات در سایت، شما در ازای پول

قسمتی از بازدیدکنندگان وب سایت خود را از دست می دهيد. در تبادل لينک، تعدادی

از مراجعين به سایت را می فروشيد، اما در عوض ترافيک قابل ملاحظه ای به سایت

خود می آورید. البته عموماً پول های به دس تآمده صرف بازگشت این ترافيک می شود.

بنابراین فرقی نمی کند که از یک تبليغ روی صفحه ی شخصی استفاده کنيد.

از اینها گذشته، اگر سایت شما به انداز هی کافی جالب باشد، مراجعه کنندگان سایت

را تا مدت ها سرگرم می کنيد و در صورت ادامه داشتن این رابطه، آنها از لينک های

شما هم دیدن می کنند.

به نظرم پاسخ تمام عذر و بهانه ها را داده ام. حال ببينيم که چطور می توانيد شانس

خود را در به دس ت آوردن لينک سایت های دیگر افزایش دهيد.

http://www.takcenter01.skyshop.co ؟ چگونه ترافيک سایت را افزایش دهيم

واحد مهندسی تحقيقات و توسعه بازار شرکت اطلاع رسانی همکاران سيستم

http://www.takcenter01.skyshop.co

http://www.takcenter01.skyshop.co

٠٢١ - ٠٢١ فکس : ٨۵٠٠٢۴٣ - تلفن تماس : ٨۵٠٠٢۴۴

در قدم اول باید کيفيت محتوای وب سایت خود را بالا ببرید. نباید انتظار داشته باشيد

که ترکيب نامنظم تبليغات بنری در یک صفحه، افراد را وادار کند که در سایت شما

لينک بگذارند و برعکس. در این صورت لينک شما هيچ ارزشی برای سایت آنها ندارد.

در قدم بعدی باید ایميل خود را شخصی کنيد. وقتی

را به بازدید از سایت آنها اختصاص داده، مطالب مورد

علاقه ی خود را پيدا کنيد. با مسؤولين سایت تماس

بگيرید.

گروه یا صفحه ی مخصوصی پيدا کنيد که با مطالب

سایت شما جور باشد. می توانيد در ایميل خود به

این صفح ه مخصوص اشاره کنيد. اگر این سایت ها

احساس کنند که ایميل شما یک ایميل عمومی

است، به سرعت آن را پاک می کنند. من در مورد

سایت خودم، این کار را می کنم.

آخرین راه، استفاده از برنامه های اتوماتيک برای

ایجاد صفح ههایی با مت نهای از پيش تعریف شده و

فرستادن آنها با ایميل های اتوماتيک است. این

برنامه های اتوماتيک، خود سایت مورد نظر را پيدا

می کنند.

موتورهای جستجو اغلب این روش را می شناسند و سایت هایی را که از این راه

ترافيک جذب می کنند مورد مؤاخذه قرار می دهند.

سؤال شüگےمنطقی بعدی، چگونگی پيدا آردن سایت هایی است آه به شما لينك بدهند.

من پيشنهاد می آنم، سایت هایی را پيدا آنيد آه به رقبایتان مرتبط می باشند.اگر آنها

www.eMarketingway.ir ؟ چگونه ترافيک سایت را افزایش دهيم

واحد مهندسی تحقيقات و توسعه بازار شرکت اطلاع رسانی همکاران سيستم

http://www.takcenter01.skyshop.co

http://www.takcenter01.skyshop.co

٠٢١ - ٠٢١ فکس : ٨۵٠٠٢۴٣ - تلفن تماس : ٨۵٠٠٢۴۴

مشتاقند به سایت های رقيب لينك بدهند، حتما از نمایش لينك خود در وب سایت من

استقبال خواهند آرد.

من اغلب از این منبع سودمند استفاده می آنم:

http://www.takcenter01.skyshop.co

در این سایت مطلع می شویدآه چه سایت های مشهوری به چه سایت هایی

مرتبطند.

خود و سایت های رقيب را وارد آنيد. سپس URL ، به محض وارد شدن به این سایت

آليك آنيد. به این ترتيب موقعيت شما در مقایسه با “Generate Report” روی دآمه ی

دیگران مشخص می شود.

روش دیگر، این است آه می توانيد برای دامنه موتورهای جستجو روی نتایج آليك

HotBot آنيد. به این معنی آه، اگر نتيجه ٢٠٠ لينك به یك سایت و ليست آن در

HotBot وجود دارد؛ آافی است روی این رقم آليك آنيد و به طور خودآار در جریان نتایج

قرار می گيرید. سپس از هر آدام از این سایت ها را بازدید آرده، اطلاعاتی درباره آنها

آسب آرده، ایميلی به صاحب سایت بفرستيد.

با به آار بردن این روش تا مدت ها سرگرم خواهيد بود.

آلام آخر اینكه، قرار دادن لينك سایت های دیگر در سایت شما، فواید زیادی به دنبال

دارد، فقط هيچ وقت به بهان ههای بيهوده اجازه ندهيد شما را از هدف های تان دور آنند.

http://www.takcenter01.skyshop.co؟ چگونه ترافيک سایت را افزایش دهيم

واحد مهندسی تحقيقات و توسعه بازار شرکت اطلاع رسانی همکاران سيستم

http://www.takcenter01.skyshop.co

http://www.takcenter01.skyshop.co

٠٢١ - ٠٢١ فکس : ٨۵٠٠٢۴٣ - تلفن تماس : ٨۵٠٠٢۴۴

٣ -موتورهای جستجوی مخصوص

همه ما از این موضوع آگاهيم آه برای به دست آوردن ترافيك هدفمند رایگان در سایت

خود، باید در موتورهای جستجو تبليغ آنيم. اما چطور می توان این آار را انجام داد ؟

من تجربه هایی را آه به هنگام تبليغ سایت های خود به دست آورده ام، برای شما

بيان می آنم. برای آسب برخی ازاین تجربه ها باید مبالغی هزینه آنيد، اما مطمئن

باشيد ارزش این هزینه را دارد. ابتدا باید برآورد آنيد آه از عهده تامين مخارج احتمالی

بر می آیيد؛ جالب است بدانيد اآثراین روش ها خيلی زود تمام هزینه ها را جبران

می آنند.

Looksmart

قطعا نتيجه می گيرید. looksmart از اضافه آردن نام سایت خود در ليست

وخيلی های دیگر AOL ،Altavista ،msn ،Excite دایرآتوری این سایت، توسط

مورد استفاده قرار می گيرد.

این سایت دو امكان انتخاب به شما ارائه می آند، پذیرش سریع و پذیرش

ابتدایی.

پذیرش سریع مبلغی حدود ١٩٩ دلار برای شما هزینه دارد و دراین

تضمين می آند آه دوروز پس از عقد قرارداد نام سایت شما ،looksmart ، روش

را به ليست اضافه آند. پذیرش ابتدایی، ٩٩ دلار هزینه دارد، اما فرمان ثبت نام

شما در ليست، هشت هفته پس از عقد قرا رداد است. من از هر دو روش فوق

استفاده آرده ام، اما با اطمينان می گویم آه روش سریع،بسيارموثر است.

ممكن است به هزینه بالای آن فكرآنيد، اما باورآنيد حجم ترافيكی آه در هشت

هفته روش دوم، ازدست می دهيد، این مبلغ را جبران می آند.

http://www.takcenter01.skyshop.co؟ چگونه ترافيک سایت را افزایش دهيم

واحد مهندسی تحقيقات و توسعه بازار شرکت اطلاع رسانی همکاران سيستم

http://www.takcenter01.skyshop.co

http://www.takcenter01.skyshop.co

۰۹۳۵۵۷۵۱۰۱۶
Google

تاآنون بيشترین ترافيك را برای وب سایت من به همراه آورده است. Google

نام سایت شما را Google به نظر می رسد یك ماه یا بيشتر طول می آشد تا

وارد ليست خود آند؛ و در ضمن بر طبق ميزان شهرت سایت ها این آار را انجام

می دهد. تصور می آنم آه این سایت برای پيدا آردن سایت های دیگر، لينك های

صفحات را دنبال می آند.

به دست آورده ام، Google من بيشتر لينك های صفحات سایت خود را از طریق

به تاز هگی سایت خدمات ،Google . این موتور جستجو واقعا آارساز است

را روانه بازارآرده است. من از این سایت برای Google Adwords تبليغاتی به نام

تبليغ سایت جدیدم استفاده آردم؛ نتيجه واقعا خارق العاده بود.

این سایت ها مستقيما بر روی احساسات افراد انگشت می گذارند.

مختلف، پول می پردازید؛ وقتی آسی این ( keywords ) شما برای آلمات آليدی

جستجو می آند، تبليغات شما در سمت راست Google آلمات آليدی را در

صفحه ظاهر می شود. نوع و تعداد آلمات، مدت نمایش تبليغات و مبلغ پرداختی

آاملا تحت آنترل شما است.

http://www.takcenter01.skyshop.co؟ چگونه ترافيک سایت را افزایش دهيم

 


برچسب‌ها: چگونه ترافیک سایت خود را افزایش دهیم, افزایش رتبه در موتور های جوستجو, معرفی وبلاگ به گوگل, کسب درآمداز وبلاگ, تی وی مارکت
نوشته شده در تاريخ سه شنبه یکم بهمن 1392 توسط فرشادغیبی

چگونه ترافيک سایت را افزایش دهيم

واحد مهندسی تحقيقات و توسعه بازار شرکت اطلاع رسانی همکاران سيستم

http://www.takcenter01.skyshop.co

http://www.takcenter01.skyshop.co

٠٢١ - ٠٢١ فکس : ٨۵٠٠٢۴٣ - تلفن تماس : ٨۵٠٠٢۴۴

چگونه ترافيک سایت را افزایش دهيم؟

www.takcenter01.skyshop.co
استفاده از مطالب این کتاب الکترونيکی با درج منبع و

امکان پذیر استwww.takcenter01.skyshop.co آدرس

http://www.takcenter01.skyshop.co؟ چگونه ترافيک سایت را افزایش دهيم

واحد مهندسی تحقيقات و توسعه بازار شرکت اطلاع رسانی همکاران سيستم

http://www.takcenter01.skyshop.co

http://www.takcenter01.skyshop.co

۰۹۳۵۵۷۵۱۰۱۶

چگونه ترافيک سایت را افزایش دهيم؟

How To Increase Traffic?

Chuk McCullough : نویسنده

eMarketingway.ir : مترجم

١- مقاله، مقاله، مقاله!

اگر بخواهم یکی از عوامل واقعاً مؤثر در افزایش

ترافيک وب سایت را نام ببرم، مطمئناً آن

عامل،نوشتن مقاله و درج آن در وب سایت است.

یکی از راه های ایجاد ترافيک در وب سایت، نوشتن

مقاله است. البته سایر روش ها را هم مورد بررسی

قرار می دهم، ولی عمده فعاليت من در وب سایت

خودم برای افزایش ميزان ترافيک،بر این روش متمرکز

است.

حتماً می پرسيد "چرا مقاله؟". زیرا نوشتن مقاله

تأثير بسيارخوبی در جلب بازدید کننده دارد، اما

بسياری از افراد از نوشتن مقاله می ترسند.

تعجب نکنيد!بعضی ها واقعاً می ترسند، چون فکر می کنند به اندازه کافی درباره

موضوع مورد بحث نمی دانند یا دستور زبانشان چندان خوب نيست، و یا املای کلمات

را به درستی بلد نيستند.

www.takcenter01.skyshop.co؟ چگونه ترافيک سایت را افزایش دهيم

واحد مهندسی تحقيقات و توسعه بازار شرکت اطلاع رسانی همکاران سيستم

http://www.takcenter01.skyshop.co

http://www.takcenter01.skyshop.co
۰۹۳۵۵۷۵۱۰۱۶
- لينك وب سایت های دیگر را در سایت خود قرار دهيد.

پيدا آردن سایت هایی آه مخاطبانشان به موضوعات سایت شما علاقه مندند، آار

وقت گيری است، پس از این مرحله باید دید آه آیا این سایت ها لينك رایگان به

سایت های دیگر عرضه می آنند یا نه. سپس باید با آنها تماس بگيرید و از آنها بپرسيد

آه آیا تمایل دارند در سایت شما لينك بگذارند.

و این هم بهان ههای مختلف افراد برای امتناع از جستجوی لينك در سایت های دیگر:

١. این آار وقت زیادی می گيرد.

٢. اگر خيلی خوش شانس باشم، از هر ۵ سایتی آه به آن مراجعه می آنم، به

زحمت یكی از آنها جواب می دهد.

٣. سایت هایی آه با رغبت لينك خود را در اختيار افراد می دهند، اغلب ترافيك

پایينی دارند.

۴. تعداد مراجعين سایت من از طریق این لينك ها به زحمت از چند نفر تجاوز

می آند.

۵. از لينك های دوطرفه متنفرم.

http://www.takcenter01.skyshop.co؟ چگونه ترافيک سایت را افزایش دهيم

واحد مهندسی تحقيقات و توسعه بازار شرکت اطلاع رسانی همکاران سيستم

http://www.takcenter01.skyshop.co

http://www.takcenter01.skyshop.co

۰۹۳۵۵۷۵۱۰۱۶
و اما پاسخ من به این بهانه ها:

١. هر روز ٣٠ دقيقه را به جستجوی تمام سایت هایی که می شناسيد بگذرانيد.

اگر این کار را ادامه دهيد، خيلی زود از نتيجه حاصله متعجب خواهيد شد.

ممکن است بعضی روزها فقط یک سایت پيدا کنيد، اما چه بسا روزهای دیگر

خوش شانس بوده، سایتی با دهها ليست حاوی لينک پيدا کنيد. کافی است

هرکدام از این لينک ها را به دقت بگردید و لينک های مناسب را ذخيره کنيد.

٢. احتمال اینکه خيلی از سایت ها درخواست شما را قبول نکنند زیاد است. اما

اگر هيچ گاه از آنها تقاضا نکنيد، از پاسخ مثبت یا منفی آنها مطلع نمی شوید.

فاکتورهای زیادی وجود دارد که شانس شما را در به دست آوردن لينک افزایش

می دهد.

٣. خيلی وقتها مشکل دیگری پيش می آید؛

سایت های پر ترافيک غالباً انتظار دارند که

سایت شما برای آنها تبليغ کند و حتی در

برخی موارد می خواهند سایت شما از نظر

ترافيک با آنها ه مسطح باشد.

همواره چند نکته را در نظر داشته باشيد:

سایت های کوچک هميشه کوچک باقی

نمی مانند و با افزایش ترافيک آنها مراجعين

بيشتری خواهيد داشت. نکته ی دیگر اینکه

اگر از این سایت ها لينک قبول کنيد، در مدت

زمانی کوتاه صدها لينک خواهيد داشت. اگر

هر سایت در هر روز فقط یک بازدیدکننده

برای شما داشته باشد، پس از مدتی این

ميزان به صدها بازدیدکننده تبدیل می شود و

به یاد داشته باشيد که همه این کارها به

رایگان صورت گرفته است.

http://www.takcenter01.skyshop.co ؟ چگونه ترافيک سایت را افزایش دهيم

واحد مهندسی تحقيقات و توسعه بازار شرکت اطلاع رسانی همکاران سيستم

http://www.takcenter01.skyshop.co

www.eMarketingway.ir

۰۹۳۵۵۷۵۱۰۱۶
۴. پاسخ این مورد درست مانند قبلی است. مزیت دیگر این لينک ها افزایش

رتبه ی سایت شما در موتورهای جستجو است.

۵. صفحه ای برای لينک های خود ایجاد کنيد و در این صفحه لينک های مفيد برای

سایت های دیگر را قرا ردهيد. جایی هم برای لينک های دوطرفه در این صفحه

در نظر بگيرید. صفحه لينک ها را در جایی قرار دهيد که افراد بيشتری بتوانند

آن را ببينند.

برخی وب سایت های بزرگ برای توجه به درخواست لينک شما به یک طرح گرافيکی

یا یک لينک روی صفحه ی اصلی سایت تان نياز دارند. من معمولاً به این سایت ها

مراجعه نمی کنم و به سایت دیگری می روم، مگر اینکه لينک های آنها به مطالب صفحه

اصلی سایت من ارزشی اضافه کنند و اگر خيلی خوش شانس باشم از ترافيک این

سایت ها استفاده می کنم. می توانيد مدتی این روش را امتحان کنيد. در صورت راضی

نبودن از عملکرد آن، کافی است طرح گرافيکی را پاک کرده و به این ترتيب این وب

سایت ها هم می فهمند که باید لينک شما را پاک کنند. این کار ارزش یک بار امتحان

کردن را دارد.

اگر از زاویه ای دیگر به مساله نگاه کنيد، با فروش تبليغات در سایت، شما در ازای پول

قسمتی از بازدیدکنندگان وب سایت خود را از دست می دهيد. در تبادل لينک، تعدادی

از مراجعين به سایت را می فروشيد، اما در عوض ترافيک قابل ملاحظه ای به سایت

خود می آورید. البته عموماً پول های به دس تآمده صرف بازگشت این ترافيک می شود.

بنابراین فرقی نمی کند که از یک تبليغ روی صفحه ی شخصی استفاده کنيد.

از اینها گذشته، اگر سایت شما به انداز هی کافی جالب باشد، مراجعه کنندگان سایت

را تا مدت ها سرگرم می کنيد و در صورت ادامه داشتن این رابطه، آنها از لينک های

شما هم دیدن می کنند.

به نظرم پاسخ تمام عذر و بهانه ها را داده ام. حال ببينيم که چطور می توانيد شانس

خود را در به دس ت آوردن لينک سایت های دیگر افزایش دهيد.

http://www.takcenter01.skyshop.co ؟ چگونه ترافيک سایت را افزایش دهيم

واحد مهندسی تحقيقات و توسعه بازار شرکت اطلاع رسانی همکاران سيستم

http://www.takcenter01.skyshop.co

http://www.takcenter01.skyshop.co

٠٢١ - ٠٢١ فکس : ٨۵٠٠٢۴٣ - تلفن تماس : ٨۵٠٠٢۴۴

در قدم اول باید کيفيت محتوای وب سایت خود را بالا ببرید. نباید انتظار داشته باشيد

که ترکيب نامنظم تبليغات بنری در یک صفحه، افراد را وادار کند که در سایت شما

لينک بگذارند و برعکس. در این صورت لينک شما هيچ ارزشی برای سایت آنها ندارد.

در قدم بعدی باید ایميل خود را شخصی کنيد. وقتی

را به بازدید از سایت آنها اختصاص داده، مطالب مورد

علاقه ی خود را پيدا کنيد. با مسؤولين سایت تماس

بگيرید.

گروه یا صفحه ی مخصوصی پيدا کنيد که با مطالب

سایت شما جور باشد. می توانيد در ایميل خود به

این صفح ه مخصوص اشاره کنيد. اگر این سایت ها

احساس کنند که ایميل شما یک ایميل عمومی

است، به سرعت آن را پاک می کنند. من در مورد

سایت خودم، این کار را می کنم.

آخرین راه، استفاده از برنامه های اتوماتيک برای

ایجاد صفح ههایی با مت نهای از پيش تعریف شده و

فرستادن آنها با ایميل های اتوماتيک است. این

برنامه های اتوماتيک، خود سایت مورد نظر را پيدا

می کنند.

موتورهای جستجو اغلب این روش را می شناسند و سایت هایی را که از این راه

ترافيک جذب می کنند مورد مؤاخذه قرار می دهند.

سؤال شüگےمنطقی بعدی، چگونگی پيدا آردن سایت هایی است آه به شما لينك بدهند.

من پيشنهاد می آنم، سایت هایی را پيدا آنيد آه به رقبایتان مرتبط می باشند.اگر آنها

www.eMarketingway.ir ؟ چگونه ترافيک سایت را افزایش دهيم

واحد مهندسی تحقيقات و توسعه بازار شرکت اطلاع رسانی همکاران سيستم

http://www.takcenter01.skyshop.co

http://www.takcenter01.skyshop.co

٠٢١ - ٠٢١ فکس : ٨۵٠٠٢۴٣ - تلفن تماس : ٨۵٠٠٢۴۴

مشتاقند به سایت های رقيب لينك بدهند، حتما از نمایش لينك خود در وب سایت من

استقبال خواهند آرد.

من اغلب از این منبع سودمند استفاده می آنم:

http://www.takcenter01.skyshop.co

در این سایت مطلع می شویدآه چه سایت های مشهوری به چه سایت هایی

مرتبطند.

خود و سایت های رقيب را وارد آنيد. سپس URL ، به محض وارد شدن به این سایت

آليك آنيد. به این ترتيب موقعيت شما در مقایسه با “Generate Report” روی دآمه ی

دیگران مشخص می شود.

روش دیگر، این است آه می توانيد برای دامنه موتورهای جستجو روی نتایج آليك

HotBot آنيد. به این معنی آه، اگر نتيجه ٢٠٠ لينك به یك سایت و ليست آن در

HotBot وجود دارد؛ آافی است روی این رقم آليك آنيد و به طور خودآار در جریان نتایج

قرار می گيرید. سپس از هر آدام از این سایت ها را بازدید آرده، اطلاعاتی درباره آنها

آسب آرده، ایميلی به صاحب سایت بفرستيد.

با به آار بردن این روش تا مدت ها سرگرم خواهيد بود.

آلام آخر اینكه، قرار دادن لينك سایت های دیگر در سایت شما، فواید زیادی به دنبال

دارد، فقط هيچ وقت به بهان ههای بيهوده اجازه ندهيد شما را از هدف های تان دور آنند.

http://www.takcenter01.skyshop.co؟ چگونه ترافيک سایت را افزایش دهيم

واحد مهندسی تحقيقات و توسعه بازار شرکت اطلاع رسانی همکاران سيستم

http://www.takcenter01.skyshop.co

http://www.takcenter01.skyshop.co

٠٢١ - ٠٢١ فکس : ٨۵٠٠٢۴٣ - تلفن تماس : ٨۵٠٠٢۴۴

٣ -موتورهای جستجوی مخصوص

همه ما از این موضوع آگاهيم آه برای به دست آوردن ترافيك هدفمند رایگان در سایت

خود، باید در موتورهای جستجو تبليغ آنيم. اما چطور می توان این آار را انجام داد ؟

من تجربه هایی را آه به هنگام تبليغ سایت های خود به دست آورده ام، برای شما

بيان می آنم. برای آسب برخی ازاین تجربه ها باید مبالغی هزینه آنيد، اما مطمئن

باشيد ارزش این هزینه را دارد. ابتدا باید برآورد آنيد آه از عهده تامين مخارج احتمالی

بر می آیيد؛ جالب است بدانيد اآثراین روش ها خيلی زود تمام هزینه ها را جبران

می آنند.

Looksmart

قطعا نتيجه می گيرید. looksmart از اضافه آردن نام سایت خود در ليست

وخيلی های دیگر AOL ،Altavista ،msn ،Excite دایرآتوری این سایت، توسط

مورد استفاده قرار می گيرد.

این سایت دو امكان انتخاب به شما ارائه می آند، پذیرش سریع و پذیرش

ابتدایی.

پذیرش سریع مبلغی حدود ١٩٩ دلار برای شما هزینه دارد و دراین

تضمين می آند آه دوروز پس از عقد قرارداد نام سایت شما ،looksmart ، روش

را به ليست اضافه آند. پذیرش ابتدایی، ٩٩ دلار هزینه دارد، اما فرمان ثبت نام

شما در ليست، هشت هفته پس از عقد قرا رداد است. من از هر دو روش فوق

استفاده آرده ام، اما با اطمينان می گویم آه روش سریع،بسيارموثر است.

ممكن است به هزینه بالای آن فكرآنيد، اما باورآنيد حجم ترافيكی آه در هشت

هفته روش دوم، ازدست می دهيد، این مبلغ را جبران می آند.

http://www.takcenter01.skyshop.co؟ چگونه ترافيک سایت را افزایش دهيم

واحد مهندسی تحقيقات و توسعه بازار شرکت اطلاع رسانی همکاران سيستم

http://www.takcenter01.skyshop.co

http://www.takcenter01.skyshop.co

۰۹۳۵۵۷۵۱۰۱۶
Google

تاآنون بيشترین ترافيك را برای وب سایت من به همراه آورده است. Google

نام سایت شما را Google به نظر می رسد یك ماه یا بيشتر طول می آشد تا

وارد ليست خود آند؛ و در ضمن بر طبق ميزان شهرت سایت ها این آار را انجام

می دهد. تصور می آنم آه این سایت برای پيدا آردن سایت های دیگر، لينك های

صفحات را دنبال می آند.

به دست آورده ام، Google من بيشتر لينك های صفحات سایت خود را از طریق

به تاز هگی سایت خدمات ،Google . این موتور جستجو واقعا آارساز است

را روانه بازارآرده است. من از این سایت برای Google Adwords تبليغاتی به نام

تبليغ سایت جدیدم استفاده آردم؛ نتيجه واقعا خارق العاده بود.

این سایت ها مستقيما بر روی احساسات افراد انگشت می گذارند.

مختلف، پول می پردازید؛ وقتی آسی این ( keywords ) شما برای آلمات آليدی

جستجو می آند، تبليغات شما در سمت راست Google آلمات آليدی را در

صفحه ظاهر می شود. نوع و تعداد آلمات، مدت نمایش تبليغات و مبلغ پرداختی

آاملا تحت آنترل شما است.

http://www.takcenter01.skyshop.co؟ چگونه ترافيک سایت را افزایش دهيم

 


برچسب‌ها: چگونه ترافیک سایت خود را افزایش دهیم, افزایش رتبه در موتور های جوستجو, معرفی وبلاگ به گوگل, کسب درآمداز وبلاگ, تی وی مارکت
نوشته شده در تاريخ سه شنبه یکم بهمن 1392 توسط فرشادغیبی

چگونه ترافيک سایت را افزایش دهيم

واحد مهندسی تحقيقات و توسعه بازار شرکت اطلاع رسانی همکاران سيستم

http://www.takcenter01.skyshop.co

http://www.takcenter01.skyshop.co

٠٢١ - ٠٢١ فکس : ٨۵٠٠٢۴٣ - تلفن تماس : ٨۵٠٠٢۴۴

چگونه ترافيک سایت را افزایش دهيم؟

www.takcenter01.skyshop.co
استفاده از مطالب این کتاب الکترونيکی با درج منبع و

امکان پذیر استwww.takcenter01.skyshop.co آدرس

http://www.takcenter01.skyshop.co؟ چگونه ترافيک سایت را افزایش دهيم

واحد مهندسی تحقيقات و توسعه بازار شرکت اطلاع رسانی همکاران سيستم

http://www.takcenter01.skyshop.co

http://www.takcenter01.skyshop.co

۰۹۳۵۵۷۵۱۰۱۶

چگونه ترافيک سایت را افزایش دهيم؟

How To Increase Traffic?

Chuk McCullough : نویسنده

eMarketingway.ir : مترجم

١- مقاله، مقاله، مقاله!

اگر بخواهم یکی از عوامل واقعاً مؤثر در افزایش

ترافيک وب سایت را نام ببرم، مطمئناً آن

عامل،نوشتن مقاله و درج آن در وب سایت است.

یکی از راه های ایجاد ترافيک در وب سایت، نوشتن

مقاله است. البته سایر روش ها را هم مورد بررسی

قرار می دهم، ولی عمده فعاليت من در وب سایت

خودم برای افزایش ميزان ترافيک،بر این روش متمرکز

است.

حتماً می پرسيد "چرا مقاله؟". زیرا نوشتن مقاله

تأثير بسيارخوبی در جلب بازدید کننده دارد، اما

بسياری از افراد از نوشتن مقاله می ترسند.

تعجب نکنيد!بعضی ها واقعاً می ترسند، چون فکر می کنند به اندازه کافی درباره

موضوع مورد بحث نمی دانند یا دستور زبانشان چندان خوب نيست، و یا املای کلمات

را به درستی بلد نيستند.

www.takcenter01.skyshop.co؟ چگونه ترافيک سایت را افزایش دهيم

واحد مهندسی تحقيقات و توسعه بازار شرکت اطلاع رسانی همکاران سيستم

http://www.takcenter01.skyshop.co

http://www.takcenter01.skyshop.co
۰۹۳۵۵۷۵۱۰۱۶
- لينك وب سایت های دیگر را در سایت خود قرار دهيد.

پيدا آردن سایت هایی آه مخاطبانشان به موضوعات سایت شما علاقه مندند، آار

وقت گيری است، پس از این مرحله باید دید آه آیا این سایت ها لينك رایگان به

سایت های دیگر عرضه می آنند یا نه. سپس باید با آنها تماس بگيرید و از آنها بپرسيد

آه آیا تمایل دارند در سایت شما لينك بگذارند.

و این هم بهان ههای مختلف افراد برای امتناع از جستجوی لينك در سایت های دیگر:

١. این آار وقت زیادی می گيرد.

٢. اگر خيلی خوش شانس باشم، از هر ۵ سایتی آه به آن مراجعه می آنم، به

زحمت یكی از آنها جواب می دهد.

٣. سایت هایی آه با رغبت لينك خود را در اختيار افراد می دهند، اغلب ترافيك

پایينی دارند.

۴. تعداد مراجعين سایت من از طریق این لينك ها به زحمت از چند نفر تجاوز

می آند.

۵. از لينك های دوطرفه متنفرم.

http://www.takcenter01.skyshop.co؟ چگونه ترافيک سایت را افزایش دهيم

واحد مهندسی تحقيقات و توسعه بازار شرکت اطلاع رسانی همکاران سيستم

http://www.takcenter01.skyshop.co

http://www.takcenter01.skyshop.co

۰۹۳۵۵۷۵۱۰۱۶
و اما پاسخ من به این بهانه ها:

١. هر روز ٣٠ دقيقه را به جستجوی تمام سایت هایی که می شناسيد بگذرانيد.

اگر این کار را ادامه دهيد، خيلی زود از نتيجه حاصله متعجب خواهيد شد.

ممکن است بعضی روزها فقط یک سایت پيدا کنيد، اما چه بسا روزهای دیگر

خوش شانس بوده، سایتی با دهها ليست حاوی لينک پيدا کنيد. کافی است

هرکدام از این لينک ها را به دقت بگردید و لينک های مناسب را ذخيره کنيد.

٢. احتمال اینکه خيلی از سایت ها درخواست شما را قبول نکنند زیاد است. اما

اگر هيچ گاه از آنها تقاضا نکنيد، از پاسخ مثبت یا منفی آنها مطلع نمی شوید.

فاکتورهای زیادی وجود دارد که شانس شما را در به دست آوردن لينک افزایش

می دهد.

٣. خيلی وقتها مشکل دیگری پيش می آید؛

سایت های پر ترافيک غالباً انتظار دارند که

سایت شما برای آنها تبليغ کند و حتی در

برخی موارد می خواهند سایت شما از نظر

ترافيک با آنها ه مسطح باشد.

همواره چند نکته را در نظر داشته باشيد:

سایت های کوچک هميشه کوچک باقی

نمی مانند و با افزایش ترافيک آنها مراجعين

بيشتری خواهيد داشت. نکته ی دیگر اینکه

اگر از این سایت ها لينک قبول کنيد، در مدت

زمانی کوتاه صدها لينک خواهيد داشت. اگر

هر سایت در هر روز فقط یک بازدیدکننده

برای شما داشته باشد، پس از مدتی این

ميزان به صدها بازدیدکننده تبدیل می شود و

به یاد داشته باشيد که همه این کارها به

رایگان صورت گرفته است.

http://www.takcenter01.skyshop.co ؟ چگونه ترافيک سایت را افزایش دهيم

واحد مهندسی تحقيقات و توسعه بازار شرکت اطلاع رسانی همکاران سيستم

http://www.takcenter01.skyshop.co

www.eMarketingway.ir

۰۹۳۵۵۷۵۱۰۱۶
۴. پاسخ این مورد درست مانند قبلی است. مزیت دیگر این لينک ها افزایش

رتبه ی سایت شما در موتورهای جستجو است.

۵. صفحه ای برای لينک های خود ایجاد کنيد و در این صفحه لينک های مفيد برای

سایت های دیگر را قرا ردهيد. جایی هم برای لينک های دوطرفه در این صفحه

در نظر بگيرید. صفحه لينک ها را در جایی قرار دهيد که افراد بيشتری بتوانند

آن را ببينند.

برخی وب سایت های بزرگ برای توجه به درخواست لينک شما به یک طرح گرافيکی

یا یک لينک روی صفحه ی اصلی سایت تان نياز دارند. من معمولاً به این سایت ها

مراجعه نمی کنم و به سایت دیگری می روم، مگر اینکه لينک های آنها به مطالب صفحه

اصلی سایت من ارزشی اضافه کنند و اگر خيلی خوش شانس باشم از ترافيک این

سایت ها استفاده می کنم. می توانيد مدتی این روش را امتحان کنيد. در صورت راضی

نبودن از عملکرد آن، کافی است طرح گرافيکی را پاک کرده و به این ترتيب این وب

سایت ها هم می فهمند که باید لينک شما را پاک کنند. این کار ارزش یک بار امتحان

کردن را دارد.

اگر از زاویه ای دیگر به مساله نگاه کنيد، با فروش تبليغات در سایت، شما در ازای پول

قسمتی از بازدیدکنندگان وب سایت خود را از دست می دهيد. در تبادل لينک، تعدادی

از مراجعين به سایت را می فروشيد، اما در عوض ترافيک قابل ملاحظه ای به سایت

خود می آورید. البته عموماً پول های به دس تآمده صرف بازگشت این ترافيک می شود.

بنابراین فرقی نمی کند که از یک تبليغ روی صفحه ی شخصی استفاده کنيد.

از اینها گذشته، اگر سایت شما به انداز هی کافی جالب باشد، مراجعه کنندگان سایت

را تا مدت ها سرگرم می کنيد و در صورت ادامه داشتن این رابطه، آنها از لينک های

شما هم دیدن می کنند.

به نظرم پاسخ تمام عذر و بهانه ها را داده ام. حال ببينيم که چطور می توانيد شانس

خود را در به دس ت آوردن لينک سایت های دیگر افزایش دهيد.

http://www.takcenter01.skyshop.co ؟ چگونه ترافيک سایت را افزایش دهيم

واحد مهندسی تحقيقات و توسعه بازار شرکت اطلاع رسانی همکاران سيستم

http://www.takcenter01.skyshop.co

http://www.takcenter01.skyshop.co

٠٢١ - ٠٢١ فکس : ٨۵٠٠٢۴٣ - تلفن تماس : ٨۵٠٠٢۴۴

در قدم اول باید کيفيت محتوای وب سایت خود را بالا ببرید. نباید انتظار داشته باشيد

که ترکيب نامنظم تبليغات بنری در یک صفحه، افراد را وادار کند که در سایت شما

لينک بگذارند و برعکس. در این صورت لينک شما هيچ ارزشی برای سایت آنها ندارد.

در قدم بعدی باید ایميل خود را شخصی کنيد. وقتی

را به بازدید از سایت آنها اختصاص داده، مطالب مورد

علاقه ی خود را پيدا کنيد. با مسؤولين سایت تماس

بگيرید.

گروه یا صفحه ی مخصوصی پيدا کنيد که با مطالب

سایت شما جور باشد. می توانيد در ایميل خود به

این صفح ه مخصوص اشاره کنيد. اگر این سایت ها

احساس کنند که ایميل شما یک ایميل عمومی

است، به سرعت آن را پاک می کنند. من در مورد

سایت خودم، این کار را می کنم.

آخرین راه، استفاده از برنامه های اتوماتيک برای

ایجاد صفح ههایی با مت نهای از پيش تعریف شده و

فرستادن آنها با ایميل های اتوماتيک است. این

برنامه های اتوماتيک، خود سایت مورد نظر را پيدا

می کنند.

موتورهای جستجو اغلب این روش را می شناسند و سایت هایی را که از این راه

ترافيک جذب می کنند مورد مؤاخذه قرار می دهند.

سؤال شüگےمنطقی بعدی، چگونگی پيدا آردن سایت هایی است آه به شما لينك بدهند.

من پيشنهاد می آنم، سایت هایی را پيدا آنيد آه به رقبایتان مرتبط می باشند.اگر آنها

www.eMarketingway.ir ؟ چگونه ترافيک سایت را افزایش دهيم

واحد مهندسی تحقيقات و توسعه بازار شرکت اطلاع رسانی همکاران سيستم

http://www.takcenter01.skyshop.co

http://www.takcenter01.skyshop.co

٠٢١ - ٠٢١ فکس : ٨۵٠٠٢۴٣ - تلفن تماس : ٨۵٠٠٢۴۴

مشتاقند به سایت های رقيب لينك بدهند، حتما از نمایش لينك خود در وب سایت من

استقبال خواهند آرد.

من اغلب از این منبع سودمند استفاده می آنم:

http://www.takcenter01.skyshop.co

در این سایت مطلع می شویدآه چه سایت های مشهوری به چه سایت هایی

مرتبطند.

خود و سایت های رقيب را وارد آنيد. سپس URL ، به محض وارد شدن به این سایت

آليك آنيد. به این ترتيب موقعيت شما در مقایسه با “Generate Report” روی دآمه ی

دیگران مشخص می شود.

روش دیگر، این است آه می توانيد برای دامنه موتورهای جستجو روی نتایج آليك

HotBot آنيد. به این معنی آه، اگر نتيجه ٢٠٠ لينك به یك سایت و ليست آن در

HotBot وجود دارد؛ آافی است روی این رقم آليك آنيد و به طور خودآار در جریان نتایج

قرار می گيرید. سپس از هر آدام از این سایت ها را بازدید آرده، اطلاعاتی درباره آنها

آسب آرده، ایميلی به صاحب سایت بفرستيد.

با به آار بردن این روش تا مدت ها سرگرم خواهيد بود.

آلام آخر اینكه، قرار دادن لينك سایت های دیگر در سایت شما، فواید زیادی به دنبال

دارد، فقط هيچ وقت به بهان ههای بيهوده اجازه ندهيد شما را از هدف های تان دور آنند.

http://www.takcenter01.skyshop.co؟ چگونه ترافيک سایت را افزایش دهيم

واحد مهندسی تحقيقات و توسعه بازار شرکت اطلاع رسانی همکاران سيستم

http://www.takcenter01.skyshop.co

http://www.takcenter01.skyshop.co

٠٢١ - ٠٢١ فکس : ٨۵٠٠٢۴٣ - تلفن تماس : ٨۵٠٠٢۴۴

٣ -موتورهای جستجوی مخصوص

همه ما از این موضوع آگاهيم آه برای به دست آوردن ترافيك هدفمند رایگان در سایت

خود، باید در موتورهای جستجو تبليغ آنيم. اما چطور می توان این آار را انجام داد ؟

من تجربه هایی را آه به هنگام تبليغ سایت های خود به دست آورده ام، برای شما

بيان می آنم. برای آسب برخی ازاین تجربه ها باید مبالغی هزینه آنيد، اما مطمئن

باشيد ارزش این هزینه را دارد. ابتدا باید برآورد آنيد آه از عهده تامين مخارج احتمالی

بر می آیيد؛ جالب است بدانيد اآثراین روش ها خيلی زود تمام هزینه ها را جبران

می آنند.

Looksmart

قطعا نتيجه می گيرید. looksmart از اضافه آردن نام سایت خود در ليست

وخيلی های دیگر AOL ،Altavista ،msn ،Excite دایرآتوری این سایت، توسط

مورد استفاده قرار می گيرد.

این سایت دو امكان انتخاب به شما ارائه می آند، پذیرش سریع و پذیرش

ابتدایی.

پذیرش سریع مبلغی حدود ١٩٩ دلار برای شما هزینه دارد و دراین

تضمين می آند آه دوروز پس از عقد قرارداد نام سایت شما ،looksmart ، روش

را به ليست اضافه آند. پذیرش ابتدایی، ٩٩ دلار هزینه دارد، اما فرمان ثبت نام

شما در ليست، هشت هفته پس از عقد قرا رداد است. من از هر دو روش فوق

استفاده آرده ام، اما با اطمينان می گویم آه روش سریع،بسيارموثر است.

ممكن است به هزینه بالای آن فكرآنيد، اما باورآنيد حجم ترافيكی آه در هشت

هفته روش دوم، ازدست می دهيد، این مبلغ را جبران می آند.

http://www.takcenter01.skyshop.co؟ چگونه ترافيک سایت را افزایش دهيم

واحد مهندسی تحقيقات و توسعه بازار شرکت اطلاع رسانی همکاران سيستم

http://www.takcenter01.skyshop.co

http://www.takcenter01.skyshop.co

۰۹۳۵۵۷۵۱۰۱۶
Google

تاآنون بيشترین ترافيك را برای وب سایت من به همراه آورده است. Google

نام سایت شما را Google به نظر می رسد یك ماه یا بيشتر طول می آشد تا

وارد ليست خود آند؛ و در ضمن بر طبق ميزان شهرت سایت ها این آار را انجام

می دهد. تصور می آنم آه این سایت برای پيدا آردن سایت های دیگر، لينك های

صفحات را دنبال می آند.

به دست آورده ام، Google من بيشتر لينك های صفحات سایت خود را از طریق

به تاز هگی سایت خدمات ،Google . این موتور جستجو واقعا آارساز است

را روانه بازارآرده است. من از این سایت برای Google Adwords تبليغاتی به نام

تبليغ سایت جدیدم استفاده آردم؛ نتيجه واقعا خارق العاده بود.

این سایت ها مستقيما بر روی احساسات افراد انگشت می گذارند.

مختلف، پول می پردازید؛ وقتی آسی این ( keywords ) شما برای آلمات آليدی

جستجو می آند، تبليغات شما در سمت راست Google آلمات آليدی را در

صفحه ظاهر می شود. نوع و تعداد آلمات، مدت نمایش تبليغات و مبلغ پرداختی

آاملا تحت آنترل شما است.

http://www.takcenter01.skyshop.co؟ چگونه ترافيک سایت را افزایش دهيم

 


برچسب‌ها: چگونه ترافیک سایت خود را افزایش دهیم, افزایش رتبه در موتور های جوستجو, معرفی وبلاگ به گوگل, کسب درآمداز وبلاگ, تی وی مارکت
.: Weblog Themes By Pichak :.


تماس با ما


جاوا اسكریپت

كد ماوس

تمامی حقوق این وبلاگ محفوظ است | طراحی : پیچک
  • فروشگاه زنجیره ای
  • سبزک